موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

انتخاب واحد مطلب ویژه

انتخاب واحد

 

1-زمان ثبت نام کلیه مقاطع از روز 1400/06/22 الی  1400/06/27 می باشد.

2-زمان ثبت نام با تاخیر روز مورخ  1400/07/05 الی  1400/07/07 می باشد.

3-زمان حذف و اضافه مورخ 1400/07/17 الی 1400/07/19 می باشد.

4-زمان شروع کلاس این نیمسال از تاریخ مورخ 1400/06/30 الی 1400/10/20 می باشد.

5-زمان حذف اضطراری روز 1400/09/04 الی 1400/09/06 می باشد.

6-شروع امتحانات از تاریخ  1400/10/21 الی 1400/11/03می باشد.

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.