موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

انتخاب واحد مطلب ویژه

انتخاب واحد

 

1-زمان ثبت نام کلیه مقاطع از روز 1399/11/23 الی  1399/11/29 می باشد.

2-زمان ثبت نام با تاخیر روز مورخ  1399/12/04 الی  1399/12/06 می باشد.

3-زمان حذف و اضافه مورخ 1399/12/12 الی 1399/12/13 می باشد.

4-زمان شروع کلاس این نیمسال از تاریخ مورخ 1399/11/25 الی 1400/03/14 می باشد.

5-زمان حذف اضطراری روز 1400/02/18 الی 1400/02/20 می باشد.

6-شروع امتحانات از تاریخ  1400/03/22 الی 1400/04/05می باشد.

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.